nadpis

Obec leží na úpätí Slanských vrchov v ich severozápadnej časti, v mieste kde hornatinný reliéf vulkanického pohoria prechádza do nížinnej Košickej kotliny. Prechod medzi nivou rieky Torysy a Slanským pohorím je po okrajoch kotliny charakteristický zvlneným pahorkatým až vrchovitým reliéfom.

Kataster obce Abranovce sa rozprestiera na starých terasách Torysy, deluviálnych svahových sedimentoch a vulkanitoch (andezitoch) od nadmorskej výšky 411 m v najnižšom až po 780 m v najvyššom mieste katastra.

Celé územie patrí do povodia Torysy. Obec však nemá žiadny výrazný vodný tok. Na geologickom rozhraní hornín, nad obcou na hranici pásma lesa je badateľný výstup podzemných vôd, ktorých časť bola zachytená (bývalé JRD Abranovce - dnešná ošipáreň, miestny vodovod, spustený v r. 2006).

Charakter krajiny ju pred-disponoval na poľnohospodárske využitie, celá obec je obklopená roľami a pasienkami, čo tvorilo popri lesohospodárstve prirodzenú obživu pre obyvateľstvo už od nepamäti.

Obec obklopujú prevažne bukové porasty, vo svahu nad obcou a na terase v dolnej časti obce sú zastúpené dubiny. Lesy sú obývané hlavne líškami, diviakmi, srnami, jeleňmi, ojedinele vlkom. Slanské vrchy sú známe výskytom Rysa, užovky stromovej a niektorými druhmi chráneného vtáctva. Lúky, pasienky a polia sú domovom pre bažanty a zajace. Častý výskyt kuny sa natrvalo zaznamenal aj v podobe erbu obce.

Ekológia

V r. 2006 bol spustený obecný vodovod, ktorý vyriešil otázku kvalitnej pitnej vody, kontaminácia podzemných vôd živočíšnou výrobou a fekálnym znečistením vyrieši výstavba kanalizácie vďaka prostriedkom z EÚ. Proti nedisciplinovanosti niektorých občanov voči prírodným hodnotám (divé skládky) obec bojuje osvetou, od r. 2005 zavedením separovaného zberu odpadu a ich samotnou likvidáciou. Aj pomocou týchto stránok chceme požiadať všetkých obyvateľov ako aj návštevníkov našej obce o zachovávanie prírodných hodnôt pre ďalšie generácie